Warunki użytkowania

Witryna pod redakcją:
Groupe Guillin SA – Zone Industrielle, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25 290 Ornans

Tel.: 33 (0)3 81 40 23 23 - Faks: +33 (0)3 81 62 15 92 - E-mail:contact@groupeguillin.fr.

349 846 303 RCS Besançon
Kapitał zakładowy:  11.487.825 EUR

Hosting witryny: OVH SAS - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 ROUBAIX CEDEX 1 / www.ovh.com

 

Dostęp do witryny

Każdy, kto uzyskuje dostęp do witryny www.groupeguillin.fr („Witryna”), zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania. Połączenie z Witryną lub dostęp do niej podlegają poniższym warunkom użytkowania oraz oznaczają pełną i nieograniczoną akceptację przez użytkownika wszystkich warunków użytkowania, polityki prywatności i zarządzania plikami cookies. 

Strony produktów w witrynie www.groupeguillin.fr są przeznaczone dla podmiotów profesjonalnych. Żaden z elementów prezentowanych w Witrynie nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu.

Witryna jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Groupe Guillin SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku technicznej niedostępności połączenia, czy też, w szczególności, w przypadku działania siły wyższej, z powodu konserwacji, aktualizacji, modyfikacji strony, interwencji dostawcy usług hostingowych, awarii sieci, przerwy w dostawie prądu albo złej konfiguracji lub niewłaściwego korzystania z komputera przez użytkownika.

Groupe Guillin SA dokłada wszelkich starań, aby chronić swoją witrynę internetową przed wirusami, ale nie może zagwarantować ich braku. Z tego powodu Groupe Guillin SA zaleca, aby przed pobraniem dokumentów i danych zadbać o odpowiednią ochronę przed wirusami (w szczególności za pomocą programu antywirusowego).

Wszelkie informacje zawarte na tej witrynie są informacjami ogólnymi i nie mają wartości umownej.

 

Własność intelektualna

Witryna i wszystkie jej elementy są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, zarówno praw autorskich, jak i praw własności przemysłowej (takimi jak patenty, zmiany, projekty i wzory). Stanowią one wyłączną własność Groupe Guillin SA albo stron trzecich, które upoważniły Groupe Guillin SA do ich używania. Użytkownik może korzystać z Witryny tylko na własne potrzeby.

Jakiekolwiek użycie, powielanie, wykorzystywanie, przedstawienie, adaptacja, modyfikacja, włączenie, tłumaczenie, dystrybucja, w całości albo w części witryny lub jej elementów chronionych, w tym aplikacji komputerowych i dokumentów do pobrania lub reprodukcji fotograficznych, w jakikolwiek sposób albo przy użyciu jakichkolwiek środków, znanych albo nieznanych, jest surowo zabronione bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Groupe Guillin SA, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo francuskie. Niezastosowanie się do tych przepisów może być przedmiotem postępowania cywilnego albo karnego, w szczególności za naruszenie.

W związku z tym Groupe Guillin SA w szczególności zabrania powielania, wykorzystywania, przedstawiania, adaptacji, modyfikacji, włączania, tłumaczenia, dystrybucji swojego znaku towarowego, znaku handlowego, logo albo wszelkich innych znaków wyróżniających, które wykorzystuje albo które są wykorzystywane przez jej podmioty zależne, bez uprzedniej pisemnej zgody.

Każde hiperłącze kierujące do Witryny musi również zostać uprzednio zatwierdzone przez Groupe Guillin SA, która może odmówić bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w jakikolwiek sposób. Jeśli taka zgoda zostanie przyznana, może ona zostać cofnięta na wniosek Groupe Guillin SA, w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym

 

Odpowiedzialność

Użytkownik korzysta z serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W żadnym przypadku Groupe Guillin SA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie albo pośrednie, materialne albo niematerialne, albo specjalne, wynikające w szczególności z przeglądania lub korzystania z Witryny internetowej albo innych powiązanych z nią witryn, pod postacią wykorzystania treści tekstowych, dźwiękowych albo wizualnych, które mogły zostać tam zebrane, a w szczególności za wszelkie szkody finansowe albo handlowe, utratę programów albo danych w systemie informacyjnym użytkownika albo innym.

Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, nad którymi Groupe Guillin SA nie sprawuje kontroli. W takim przypadku nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, kompletności i jakości przedstawionych w nich treści, a Groupe Guillin SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skorzystanie z takich odnośników. Podobnie, Groupe Guillin SA nie może w żaden sposób być pociągana do odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi oferowane na stronach internetowych, z którymi Witryna jest połączona za pomocą hiperłączy albo jakichkolwiek innych łączy.

 

Aktualizacja

Groupe Guillin SA zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania bez uprzedzenia niniejszych informacji prawnych oraz wszystkich elementów, produktów albo usług prezentowanych w Witrynie. Użytkownicy są nimi związani. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej sekcji w celu zapoznania się z obowiązującymi warunkami.

 

Prawo właściwe i sądy właściwe

Witryna podlega prawu francuskiemu, z wyłączeniem wszelkich przepisów prawa międzynarodowego prywatnego, które mogłyby prowadzić do zastosowania innego prawa. Wszelkie spory dotyczące treści Witryny albo jej użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.